روغن حیوانی بدون کلسترول شکلّی از چربی شیر تازه گاو تهیه شده و صد در صد خالص است.  شرکت شکلّی با استفاده از تکنولوژی های نوین در تولید روغن حیــــوانی توانسته است با حفظ  کلیه ویژگی ها کلسترول را از آن حذف نماید.