عسل کِرِم، عسلی است طبیعی که طی فرآیند تولید و نگهداری، تــمامی مواد بیولوژیکی آلی و کانی اولیه خود را حفظ می کند که در اصطلاح زنبور داری کشورمان عســـــــل رس شده نامیده می شود. از آن جایی که عسل حاوی درصد بالای مواد قندی اســــت به محض مهیا شــــــدن شرایط خاص  دچار تغییر فیزیکی یعنی کریستالیزاســـــیون می گردد. البته زمان کریــــســـــــــــــــــتالیزه شدن  با  توجه به نوع گیاهی که زنبور از آن تغذیه می کند، میزان و نوع ترکیبات، طول مــــــدت نگهداری و شـــــرایط محیط متفاوت است.

در دماي محيط به دور از تابش مستقيم خورشيد نگهداري شود. در صورتي که عسل کرم به مدت طولاني در دماي بالا يا در مقابل تابش مستقيم آفتاب قرار گيرد تغيير حالت داده و به عسل طبيعي تبديل مي شود.