براي نگهداري طولاني مـــــــــــدت در فريزر در دماي 18-  درجه سانتي گراد و به مقـــدار مورد نياز روزانه در يخچال (در دماي 2 تا 6 درجه سانتي گراد) نگهداري شود.         جدول ارزش غذایی کره شرکت شکلی